بروزرسانی : 1399/01/20
جستجو
Menu

 :همکار محترم

با عنایت به لزوم ارسال اسناد به صورت لوح فشرده از حدود یک دهه قبل جهت پذیرش ورسیدگی در ادارات کل بیمه سلامت ، موارد ذیل جهت  استحضار واقدام به یکی از روشهای ذکر شده اعلام می گردد

الف ) همکاران می توانند از نرم افزارهای معتبر موجود دربازار که توانایی ارائه خروجی مناسب جهت بازخوانی اطلاعات توسط نرم افزار رسیدگی به اسناد پزشکی سازمان بیمه سلامت را دارند، استفاده و اطلاعات نسخ را وارد نموده و لوح فشرده نهایی را به اداره کل تحویل نمایند

    ب) همکاران محترم می توانند از لینک های ذیل نرم افزار یاطبیب و راهنماهای آن را دانلود واطلاعات نسخ را وارد نموده ولوح فشرده نهایی را به اداره کل تحویل نمایند

ج) همکاران محترم می توانند جهت دسترسی به آخرین اطلاعات در خصوص نحوه ثبت  و ورود اطلاعات مکانیزه نسخ با سازمان نظام پزشکی استان هماهنگی نمایند

نکته :  مزید استحضار است، مهلت پذیرش مکانیزه نسخ پزشکان محترم ، پانزدهم ماه بعد می باشد ، که با توجه به شرایط موجود جهت تمدید مهلت  تحویل نسخ فروردین سال 98 ، اداره کل بیمه سلامت خراسان

شمالی در حال پیگیری از ستاد سازمان می باشد


   فرایند پذیرش اسناد                                                                                                         

2پذیرش                                                                                                                 

                                                                                                                  پذیرش

                                                                                               اطلاع رسانی ضوابط به موسسات                                                                                                                                                                  

نرم افزار یا طبیب نسخه 64 بیتی تعرفه 98

نرم افزار یا طبیب نسخه 32 بیتی تعرفه 98

فیلم آموزشی نرم افزار یاطبیب

فایل راهنما (PDF)