بروزرسانی : 1400/05/02 | بازدید امروز:
جستجو
Menu

مکاتبه شماره1400/102591درخصوص نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیکی

مکاتبه شماره1400/80699 درخصوص طراحی جدید صفحه ورود به سامانه نسخه الکترونیک

فرم ارجاع بیمار توسط پزشک خانواده

مکاتبه شماره1400/78315 درخصوص نحوه ارائه خدمات درمانی به بیمه شدگان روستایی

مکاتبه شماره 1400/76181 درخصوص پذیرش اسناد الکترونیک

تعرفه خدمات تشخیصی درمانی بخش سرپایی دولتی

فیلم آموزشی ویژه داروخانه و موسسات پارکیلینکی

فرایند اصلی حذف دفترچه بیمه

نامه ارسالی به نظام پزشکی به تاریخ 99/01/26

مکاتبه نسخه پیچی الکترونیکی به تاریخ 99/05/09

لیست نرم افزارهای دارای تایید صلاحیت

شیوه نامه جدید آزمایشگاه

فیلم آموزشی نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیکی ( نحوه ورود به سامانه )

فیلم آموزشی نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیکی ( دریافت نوبت )

فیلم آموزشی نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیکی ( استعلام شناسه ملی 1 )

فیلم آموزشی نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیکی ( استعلام شناسه ملی 2 )

فیلم آموزشی نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیکی ( انتساب نشان )

فیلم آموزشی نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیکی ( تجویز نسخه 1 )

فیلم آموزشی نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیکی ( تجویز نسخه 2 )