بروزرسانی : 1400/05/02 | بازدید امروز:
جستجو
Menu

مکاتبه شماره1400/102591درخصوص نسخه نویسی و نسخه پیچچی الکترونیکی

مکاتبه شماره1400/84945درخصوص تجویز الکترونیک داروی لیراگلوتاید(ویکتوزا)،کارنیتین و دانیستومتری

مکاتبه شماره1400/83498 درخصوص نسخ دارویی سطح یک بیمه شدگان روستایی

مکاتبه شماره 1400/80699 درخصوص طراحی جدید صفحه ورود به سامانه نسخه الکترونیک

فرم ارجاع بیمار توسط پزشک خانواده

مکاتبه شماره1400/75315 درخصوص نحوه ارائه خدمات درمانی به بیمه شدگان روستایی

مکاتبه شماره 1400/65544 درخصوص پذیرش اسناد الکترونیک

فرایند اصلی حذف دفترچه بیمه

فیلم آموزشی ویژه داروخانه و موسسات پارکیلینیکی

تعرفه خدمات تشخیصی درمانی بخش سرپایی

نامه ارسالی به نظام پزشکی به تاریخ 99/01/26

مکاتبه نسخه پیچی الکترونیکی به تاریخ 99/05/09

داروهای دارای کد اصالت

لیست  داروهای دارای کد اصالت با شرط تایید در داروخانه      

ابلاغ راهنمای تجویز دارو

راهنمای تجویز داروی پاکلی+تاکسل+آلبومین

 فرم تجویز داروی پاکلی+تاکسل+آلبومین

فرم راهنمای تجویز داروی انوکساپارین

فرم راهنمای تجویز داروی ivig

فرم نظارت برتجویز منطقی دارو

خدمات تشخیصی،درمانی وداروهای بیماران مبتلا به کوید-19

داروی دارای کد اصالت زیر سقف ریال تایید

لیست نرم افزارهای دارای تایید صلاحیت

فیلم آموزشی نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیکی ( نحوه ورود به سامانه )

فیلم آموزشی نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیکی ( دریافت نوبت )

فیلم آموزشی نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیکی ( استعلام شناسه ملی 1 )

فیلم آموزشی نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیکی ( استعلام شناسه ملی 2 )

فیلم آموزشی نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیکی ( انتساب نشان )

فیلم آموزشی نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیکی (تجویز نسخه 1 )

فیلم آموزشی نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیکی ( تجویز نسخه 2 )

مکاتبه شماره 1400/26686 درخصوص کاهش کاربرد و حذف تدریجی دفترچه ، نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک