بروزرسانی : 1400/05/02 | بازدید امروز:
جستجو
Menu

مکاتبه شماره1400/102591درخصوص نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیکی

مکاتبه شماره 1400/80699 درخصوص طراحی جدید صفحه ورود به سامانه نسخه الکترونیک

فرم ارجاع بیمار توسط پزشک خانواده

مکاتبه شماره1400/78315 درخصوص نحوه ارائه خدمات درمانی به بیمه شدگان روستایی

مکاتبه شماره 1400/76181 درخصوص پذیرش اسناد الکترونیک

تعرفه خدمات تشخیصی درمانی بخش سرپایی دولتی

فیلم آموزشی ویژه داروخانه و موسسات پاراکلینیکی

فرایند اصلی حذف دفترچه بیمه

نامه ارسالی به نظام پزشکی به تاریخ 99/01/26

ضوابط مربوط به فیزیوتراپی

ضوابط جدید مربوط به فیزیوتراپی

شیوه نامه پذیرش فیزیوتراپی

فرم گزارش ارزیابی

فرم گزارش تایید سرپایی

فرم درخواست هزینه

فیلم آموزش ارائه خدمات فیزیوتراپی تحت پوشش بیمه سلامت

مکاتبه نحوه ارسال اسناد فیزیوتراپی ثبت نشده در سامانه الکترونیک

فیلم آموزشی نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیکی ( نحوه ورود به سامانه )

فیلم آموزشی نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیکی ( دریافت نوبت )

فیلم آموزشی نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیکی ( استعلام شناسه ملی 1 )

فیلم آموزشی نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیکی ( استعلام شناسه ملی 2 )

فیلم آموزشی نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیکی ( انتساب نشان )

فیلم آموزشی نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیکی ( تجویز نسخه 1 )

فیلم آموزشی نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیکی ( تجویز نسخه 2 )