بروزرسانی : 1400/05/02 | بازدید امروز:
جستجو
Menu

مکاتبه شماره1400/102591درخصوص نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیکی

مکاتبه شماره1400/102487درخصوص تجویزکامل نسخه نویسی الکترونیکی

مکاتبه شماره1400/97576درخصوص پذیرش نسخ الکترونیکی

مکاتبه شماره1400/84945درخصوص تجویزالکترونیک داروی لیراگلوتاید(ویکتوزا) ، کارنیتین و دانیستومتری

مکاتبه شماره1400/83498 درخصوص نسخ دارویی سطح یک بیمه شدگان روستایی

مکاتبه شماره1400/80699 درخصوص طراحی جدید ورود به سامانه نسخه الکترونیک

فرم ارجاع بیمار توسط پزشک خانواده

مکاتبه شماره 1400/78315 درخصوص نحوه ارائه خدمات درمانی به بیمه شدگان روستایی

مکاتبه شماره 1400/76181 درخصوص پذیرش اسناد الکترونیکی

مکاتبه شماره 1400/65544 درخصوص پذیرش اسناد الکترونیک

تعرفه خدمات تشخیصی درمانی بحش بستری دولتی 99

داروهای دارای کداصالت

لیست داروهای دارای کداصالت باشرط تایید در داروخانه

ابلاغ راهنمای تجویز دارو

راهنمای تجویز داروی پاکلی+تاکسل+آلبومین

فرم تجویز داروی پاکلی+تاکسل+آلبومین

فرم راهنمای تجویز داروی انوکساپرین

فرم راهنمای تجویز دارویivig

فرم نظارت برتجویز منطقی دارو

خدمات تشخیصی،درمانی وداروهای بیماران مبتلا به کوید-19

داروی دارای کد اصالت زیر سقف ریال تایید

رسیدگی به اسناد پرتوپزشکی

شیوه نامه جدید آزمایشگاه

مکاتبه ابلاغ راهنمای تجویز داروهای انسولین و تری پاراتاید

راهنمای تجویز داروی انسولین

ابلاغ مصوبه پوشش بیمه انسولین های لیسپرو و گلولیزین

مکاتبه نحوه رسیدگی داروهای تفاهم نامه ای در بخش بستری

داروهای تفاهم نامه ای در بخش بستری

مکاتبه شماره 1400/26645 درخصوص کاهش کاربرد و حذف تدریجی دفترچه ، نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک