بروزرسانی : 1400/05/02 | بازدید امروز:
جستجو
Menu

کشیک

کشیک ایام تعطیلات نوروز 99

198بازدید
اسفند 21, 1398

                 
                 
            جدول کشیک ایام تعطیلات نوروز به تفکیک شهرستان و دفتر پیشخوان سال 1399 استان خراسان شمالی
                 
      ردیف شهرستان نام دفتر پیشخوان نام کاربر کشیک روز     -   تاریخ تلفن
      1 بجنورد وحدانی مژگان رحیمی 1398/12/29 9151866323
      2 بجنورد  حسن مجیدی فاطمه صفی زاده حسینی  1399/01/01 9158867502
      3 بجنورد  حسن مجیدی فاطمه صفی زاده حسینی  1399/01/02 9158867502
      4 بجنورد شیدا منیژه کریمی 1399/01/03 9157861645
      5 بجنورد  جهانی فیروزه-آمنه جهانی 1399/01/04 9353296018
      6 بجنورد  جهانی مهنانی فرد-آمنه جهانی 1399/01/08 9151864403
      7 بجنورد  جهانی محمدی-آمنه جهانی 1399/01/12 9370368761
      8 بجنورد ابراهیمی رقیه رمضان پور 1399/01/13 9153840893
      9 بجنورد وحدانی فاطمه پروین 1399/01/15 9370800713
      10 مانه و سملقان قره چولو فرخاری 1398/12/29 9386916385
      11 مانه و سملقان قره چولو حقیقت خواه 1399/01/01 9158899972
      12 مانه و سملقان قره چولو فرخاری 1399/01/02 9386916385
      13 مانه و سملقان بهمنی سید رضی 1399/01/03 9159847100
      14 مانه و سملقان بهمنی سید رضی 1399/01/04 9159847100
      15 مانه و سملقان بهمنی سید رضی 1399/01/08 9159847100
      16 مانه و سملقان قره چولو حقیقت خواه 1399/01/12 9158899972
      17 مانه و سملقان بهمنی سید رضی 1399/01/13 9159847100
      18 مانه و سملقان قره چولو فرخاری 1399/01/15 9386916385
      19 اسفراین خاکشور علیزاده 1398/12/29 9391284007
      20 اسفراین قلیزاده قلیزاده 1399/01/01 9034070186
      21 اسفراین قلیزاده قلیزاده 1399/01/02 9034070186
      22 اسفراین خاکشور علیزاده 1399/01/03 9391284007
      23 اسفراین خاکشور قویدل 1399/01/04 9382628822
      24 اسفراین قلیزاده اروجی 1399/01/08 9152580615
      25 اسفراین قلیزاده جعفری زاده 1399/01/12 9391699135
      26 اسفراین اکملی اکملی 1399/01/13 9170121518
      27 اسفراین اکملی اکملی 1399/01/15 9170121518
      28 جاجرم جاجرم(رضائی) زهرا ابراهیم زاده 1398/12/29 9157174125
      29 جاجرم جاجرم(رضائی) فهیمه رضائی 1399/01/01 9129472817
      30 جاجرم جاجرم(رضائی) فهیمه رضائی 1399/01/02 9129472817
      31 جاجرم جاجرم(رضائی) زهرا ابراهیم زاده 1399/01/03 9157174125
      32 گرمه گرمه(علیمرادی) محمدعلی پورعلی 1399/01/04 9159833887
      33 گرمه گرمه(علیمرادی) محمدعلی پورعلی 1399/01/08 9159833887
      34 گرمه گرمه(علیمرادی) زکیه گرجی 1399/01/12 9911711194
      35 گرمه گرمه(علیمرادی) محمدرضاعلیمرادی 1399/01/13 9155852070
      36 گرمه گرمه(علیمرادی) محمدرضاعلیمرادی 1399/01/15 9155852070
      37 فاروج وحید احسانی مقدم مریم رزمی 1398/12/29 09398303135
      38 فاروج وحید احسانی مقدم حدیث رزمی 1399/01/01 09398303135
      39 فاروج وحید احسانی مقدم مریم رزمی 1399/01/02 09398303135
      40 فاروج وحید احسانی مقدم حدیث رزمی 1399/01/03 09398303135
      41 فاروج وحید احسانی مقدم مریم رزمی 1399/01/04 09398303135
      42 فاروج وحید احسانی مقدم حدیث رزمی 1399/01/08 09398303135
      43 فاروج وحید احسانی مقدم مریم رزمی 1399/01/12 09398303135
      44 فاروج وحید احسانی مقدم حدیث رزمی 1399/01/13 09398303135
      45 فاروج وحید احسانی مقدم مریم رزمی 1399/01/15 09398303135
      46 شیروان حامد بغنی مریم عوض زاده 1398/12/29 9399766360
      47 شیروان فریبا اکبری فریبا اکبری -اکرم قلی نژاد 1399/01/01 09157966700 - 09156028955
      48 شیروان علی رجب زاده گلبهار علی نیا 1399/01/02 9915290825
      49 شیروان علی رجب زاده گلبهار علی نیا 1399/01/03 9915290825
      50 شیروان سمیرا صفاریان سمیرا صفاریان 1399/01/04 9153866267
      51 شیروان حامد بغنی پریسا مومن 1399/01/08 9051719202
      52 شیروان فریبا اکبری-فهیمه اسداله زاده اسماعیلیان-فهیمه اسداله زاده 1399/01/12  09016034055-  09152105551
      53 شیروان سمیرا صفاریان سمیرا صفاریان 1399/01/13 9153866267
      54 شیروان علی رجب زاده گلبهار علی نیا 1399/01/15 9915290825
                 

print