بروزرسانی : 1400/05/02 | بازدید امروز:
جستجو
Menu

آمار جمعیت بیمه شدگان استان لغایت98

کارکنان دولت
56743
روستائیان
445791
همگانی
87179
ایرانیان
4146
سایر اقشار
26911


وضعیت پرداختی به موسسات طرف قرارداد سازمان لغایت98

یکی از اقدامات بسیار مهم سازمان در سال 98 تلاش در جهت بروز رسانی مطالبات و پرداختی به موسسات درمانی است که در همین راستا در سال جاری با ارائه اسناداز طرف موسسات دولتی - پرداخت قطعی مطالبات دانشگاهی تا پایان آذر ماه پرداخت قطعی مطالبات پزشکان و مراکز پاراکلینیکی تا پایان سال 98 پرداخت قطعی مطالبات داروخانه ها تا پایان بهمن 98 .

اقدامات برجسته سازمان لغایت98

اجرای برنامه تبادل ورسیدگی الکترونیک پرونده بستری در بخش دولتی دانشگاهی ، اجرای برنامه بیمه اجباری و ارزیابی وسع ، اجرای برنامه نسخه نویسی الکترونیکی ویژه پزشکان ، اجرای برنامه نسخه پیچی الکترونیکی ویژه موسسات داروخانه و موسسات پاراکلینیکی

 

  تعداد مراکز طرف قرارداد سازمان لغایت 98        

 

مجموع
42689

تعداد مراکز شهری طرف قرارداد
3
تعداد پزشک خانواده طرف قرارداد
109
تعداد مراکز روستایی طرف قرار داد
66
تعداد مراکز شهری روستایی طرف قرارداد
16