بروزرسانی : 1399/01/20
جستجو
Menu

آمار جمعیت بیمه شدگان استان لغایت97

کارکنان دولت
57230
روستائیان
420483
همگانی
103137
ایرانیان
3252
سایر اقشار
21592

جمع
605694

همگانی نامعتبر (فعال در سیستم و فاقد اعتبار)
6812417
روستائیان نامعتبر (فعال در سیستم و فاقد اعتبار)
1231426

جمع کل آمار
35000000

وضعیت پرداختی به موسسات طرف قرارداد سازمان لغایت97

یکی از اقدامات بسیار مهم سازمان در سال 97 تلاش در جهت بروز رسانی مطالبات و پرداختی به موسسات درمانی است که در همین راستا در سال جاری با ارائه اسناداز طرف موسسات دولتی - دانشگاهی70 % علی الحساب پرداخت و 30 % باقیمانده پس از رسیدگی کامل به موسسات درمانی پرداخت می شود .در خصوص موسسات درمانی خصوصی با ارائه اسناد از طرف موسسات 60% علی الحساب و 40% باقیمانده پس از رسیدگی کامل پرداخت می شود .

اقدامات برجسته سازمان لغایت97

اجرای طرح استحقاق سنجی ( اعتبارسنـجی ) الکترونیـکی درمـان بیمه شـدگان، راه انـدازی سامانه تلفنی 1666 ، ایجـاد مـرکز ملی تحقیـقات بیمـه سلامـت ، بــروز رسـانی مطالبـات پرداخـتی به داروخانه های طرف قرارداد ، رفع همـپوشانی و جلـوگیری از ایجـاد همپوشانی جدید، به روز رسانی سامانه تایید دارو ، استقرار اپلیکیشن بیمه سلامت و استقرار سامانه پردازشگر اسناد پزشکی .

مجموع
0

تعداد مراکز شهری طرف قرارداد
0
تعداد پزشک خانواده طرف قرارداد
161
تعداد مراکز روستایی طرف قرار داد
70
تعداد مراکز شهری روستایی طرف قرارداد
12